ویدئویی از تعویض کامل مفصل زانو  Total Knee Replacement

آرتروپلاستی کامل زانو  Total Knee Arthroplasty

 https://www.youtube.com/watch?v=tKji04oFGdU

لیست وبلاگ های شخصی